– Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

– Thời gian thanh toán: theo thỏa thuận của bên bán và bên mua cho từng đơn hàng cụ thể.