a, Các phương thức adam driver star giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ:

– Đối với những đơn hàng nhỏ lẻ: giao tại kho của bên bán

– Đối với những đơn hàng dự án: giao hàng tại kho của bên mua hoặc kho của nhà thầu thi công do bên mua chỉ định

b, Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng

– Giao luôn đối với hàng có sẵn; 08-10 tuần đối với hàng nhập khẩu